Karta klienta

Karta klienta jest widokiem zbierającym wszystkie informacje o kliencie, w tym: dane osobowe, aktualny stan punktów, historię operacji punktowych oraz historię wiadomości e-mail / SMS.
W niniejszym artykule opisaliśmy:

Uruchamianie karty klienta

Aby uruchomić kartę klienta:
1. Naciśnij przycisk Klienci w menu aplikacji.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się widok rejestru kont klientów. Odszukaj klienta, którego kartę chcesz wyświetlić. Następnie kliknij przycisk Otwórz kartę klienta. 

Grafika przedstawiąca fragment rejestru kont klientów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych, z kursorem na przycisku w kolumnie akcji "Otwórz kartę klienta".

3.  Otworzy się widok karty klienta zawierający 7 zakładek:

Grafika przedstawiąca widok siedmiu zakładek w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych. Podświetlona jest pierwsza zakładka "Dane klienta".

Dane klienta

Po uruchomieniu karty klienta domyślnie wyświetla się zakładka Dane klienta.

Grafika przedstawiąca widok pierwszej otwartej zakładki w karcie klienta w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych. Jest nią zakładka "Dane klienta" zawierająca dane dotyczące konta klienta, dane osobowe, firmowe i kontaktowe klienta.

Zakładka Dane klienta składa się z 4 sekcji:

Konto, w tym:
 • Numer klienta – identyfikator klienta w programie lojalnościowym, najczęściej numer karty stałego klienta,
 • Grupa klientów – status decydujący o wysokości przelicznika punktów, a czasami o wysokości przysługującego rabatu,
 • Saldo – aktualny stan punktów lojalnościowych zgromadzonych przez klienta,
 • Przelicznik punktów – aktualny przelicznik kwoty zakupów na punkty (zależy od globalnego ustawienia aplikacji oraz od grupy klientów, do której aktualnie przynależy dany klient),
 • Data dodania – data dodania do aplikacji konta klienta.
Dane osobowe, w tym:
 • Imię,
 • Nazwisko,
 • Adres,
 • Miejscowość,
 • Województwo,
 • Kod-pocztowy,
 • Płeć,
 • Data urodzin.
Dane firmowe, w tym:
 • Firma,
 • NIP.
Dane kontaktowe, w tym:
 • Telefon,
 • E-mail.

Historia punktów

Zakładka Punkty zawiera pełną historię punktów dodawanych i odejmowanych z konta klienta.

Grafika przedstawiąca widok drugiej otwartej zakładki w karcie klienta w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych. Jest nią zakładka "Punkty" zawierająca przyciski umożliwiające dodanie i odjęcie punktów, wykres oraz tabelę z operacjami dodawania oraz odejmowania punktów na koncie klienta.

Tabela z historią operacji punktowych zawiera następujące dane:
 • Lp. – numer sortujący operacje wg daty ich przeprowadzenia,
 • Numer klienta – identyfikator klienta w programie lojalnościowym, najczęściej numer karty stałego klienta,
 • Operacja – rodzaj operacji (dodaniu lub odjęcie punktów),
 • Data – data i czas wykonania operacji,
 • Kwota [PLN] – kwota operacji (np. kwota zakupów),
 • Liczba punktów – punkty dodane lub odjęte z konta w skutek operacji,
 • Saldo po operacji – suma punktów po przeprowadzeniu operacji,
 • Nagroda – nazwa nagrody wydanej w skutej operacji odjęcia punktów,
 • Użytkownik – osoba, która przeprowadziła operację,
 • Lokalizacja – miejsce przeprowadzenia operacji (najczęściej nazwa sklepu),
 • Dokument – numer paragonu lub FV, wprowadzony wraz z operacją,
 • Opis – dodatkowy opis wpisany ręcznie podczas wykonania operacji, bądź automatycznie, związany z funkcjonalnością Marketing automation.

Historia zamówień nagród

Zakładka Nagrody zawiera pełną historię wydanych nagród klientowi, w tym:
 • Lp. – numer przedstawiający kolejność wydanych nagród,
 • zdjęcie nagrody,
 • nazwę nagrody,
 • typ nagrody,
 • liczbę odjętych punktów w związku z wydaniem nagrody,
 • liczbę sztuk wydanej nagrody,
 • status nagrody,
 • datę statusu.

Grafika przedstawiąca widok otwartej zakładki w karcie klienta w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych. Jest nią zakładka „Zamówienia" zawierająca tabelę z historią wysłanych i wydanych nagród.

Historia wiadomości e-mail

Zakładka Wiadomości e-mail zawiera pełną historię wiadomości e-mail wysyłanych do klienta, w tym:
 • akcje, umożliwiające ponowne wysłanie wiadomości, podgląd wiadomości  oraz usunięcie wiadomości która nie została jeszcze wysłana, poprzez kliknięcie w odpowiednie przyciski,
 • planowaną datę wysłania,
 • data wysłania, czyli faktyczną datę i godzinę wysłania wiadomości,
 • tytuł wiadomości,
 • status informujący czy wiadomość została wysłana bądź czy jeszcze nie została wysłana ze względu na późniejszą planowaną datę wysłania,
 • użytkownika, który zaplanował wysłanie wiadomości bądź informację o wysłaniu wiadomości automatycznej do klienta.

Grafika przedstawiąca widok otwartej zakładki w karcie klienta w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych. Jest nią zakładka "Wiadomości e-mail" zawierająca przycisk umożliwiający wysłanie wiadomości e-mail do klienta oraz tabelę z historią wysłanych wiadomości.

Historia wiadomości SMS

Zakładka Wiadomości SMS zawiera pełną historię wiadomości SMS wysyłanych do klienta, w tym:
 • datę wysłania wiadomości,
 • numer telefonu, na który wysłano wiadomość,
 • status informujący, czy wiadomość została poprawnie wysłana,
 • treść wiadomości,
 • użytkownika, który wysłał daną wiadomość.

wiadomości sms

Historia wiadomości wewnętrznych

Zakładka Wiadomości wewnętrzne zawiera pełną historię wiadomości wewnętrznych wysyłanych do klienta, w tym:
 • akcje, umożliwiające podgląd wiadomości,
 • datę wysłania wiadomości,
 • datę przeczytania wiadomości przez klienta,
 • tytuł wiadomości,
 • status, informujący czy wiadomość została przeczytana,
 • użytkownika, który wysłał daną wiadomość bądź informację o wysłaniu wiadomości automatycznej.

Grafika przedstawiająca kartę klienta z otwartą zakładką "Wiadomości wewnętrzne" w aplikacji Loyalty Starter.

Historia scenariuszy

Zakładka Scenariusze zawiera pełną historię scenariuszy zrealizowanych na koncie danego klienta, w tym:
 • nazwę scenariusza,
 • status scenariusza,
 • datę zmiany statusu scenariusza.

Grafika przedstawiąca widok ostatniej otwartej zakładki w karcie klienta w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych. Jest nią zakładka „Scenariusze" zawierająca tabelę z historią wszystkich zrealizowanych scenariuszy na koncie klienta.

Historia poleceń

Zakładka Polecenia zawiera informacje, o zarejestrowanych klientach z polecenia, a w tym:
 • numer klienta poleconego,
 • imię klienta poleconego,
 • nazwisko klienta poleconego.

Grafika przedstawiająca zakładkę Polecenia na karcie klienta w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.