Marketing automation

Aplikacja Loyalty Starter pozwala budować najróżniejsze scenariusze oparte na zdarzeniach, w wyniku których klienci będą otrzymywać dodatkowe punkty, wiadomości e-mail czy SMS.
W niniejszym artykule opisaliśmy czym są zdarzenia i scenariusze, oraz w jaki sposób je skonfigurować:

Rodzaje zdarzeń

Zdarzenia to konkretne zachowania i sytuacje dotyczące uczestników programu lojalnościowego, które będą stale monitorowane przez system. Możesz wykorzystać je do budowania zautomatyzowanych scenariuszy. Dzięki temu system samodzielnie zareaguje, gdy dane zdarzenie będzie miało miejsce (np. wysyłając do klienta wiadomość lub przyznając mu dodatkowe punkty).

W aplikacji Loyalty Starter występują trzy rodzaje zdarzeń:
Zdarzenia systemowe – to zdarzenia, które nie wymagają konfiguracji dodatkowych parametrów. Aplikacja nieustannie analizuje i wykrywa, czy te zdarzenia mają miejsce. Zaliczają się do nich takie zdarzenia, jak:
 • Przystąpienie do programu lojalnościowego – występuje w momencie dodania klienta do aplikacji.
 • Standardowe dodanie punktów – występuje po każdorazowym dodaniu punktów do konta klienta za pomocą standardowej operacji.
 • Standardowe odjęcie punktów – występuje po każdorazowym odjęciu punktów z konta klienta za pomocą standardowej operacji.
 • Wydanie nagrody cyfrowej – występuje w momencie zamówienia nagrody cyfrowej przez klienta w module klienta.
 • Wydanie nagrody rzeczowej – występuje w momencie wydania klientowi nagrody z panelu administracyjnego.
 • Wysłanie nagrody rzeczowej – występuje w momencie zatwierdzenia wysyłki nagrody rzeczowej klientowi, którą zamówił w poprzez moduł klienta.
 • Aktywacja konta w module klienta – występuje w momencie aktywacji przez klienta konta w module klienta oraz w przypadku samodzielnej rejestracji klienta, poprzez moduł klienta.
 • Za polecenie – występuje na koncie klienta polecającego w momencie dodania nowego konta klienta z numerem klienta polecającego oraz po zarejestrowaniu się nowych klientów przez Moduł klienta, poprzez specjalny link do rejestracji.
 • Rejestracja z polecenia – występuje na koncie klienta poleconego w momencie dodania go poprzez panel administracyjny z numerem klienta polecającego oraz po zarejestrowaniu się przez Moduł klienta, poprzez specjalny link do rejestracji.
 • Zatwierdzenie oceny klienta – występuje w momencie zatwierdzenia dodanej przez klienta oceny.
Zdarzenia wyzwalane różnymi czynnikami – ten rodzaj zdarzenia należy dodać samodzielnie oraz dla każdego z nich ustalić inny parametr. Do tych zdarzeń zaliczają się zdarzenia:
 • Wyzwalane żądaniem – jest to zdarzenie, które w każdej chwili będziesz mógł uruchomić dla pojedynczego klienta bądź dla grupy klientów. Możesz to zrobić za pomocą API bądź z panelu administracyjnego (GUI) na liście kont klientów oraz na karcie klienta.
 • Wyzwalane datą – możesz zdecydować, czy to zdarzenie ma być jednorazowe, wybierając konkretną datę, czy cykliczne, wybierając konkretny dzień oraz miesiące. Zdarzenie cykliczne będzie występowało co roku, maksymalnie jeden raz w miesiącu.
 • Wyzwalane niską aktywnością klienta – ten rodzaj zdarzenia zostanie uruchomiony w wyniku braku odnotowanych operacji na koncie klienta po tylu dniach, ile wpiszesz w polu Dni nieaktywności.
 • Wyzwalane przekroczeniem salda – jest to zdarzenie, które wystąpi, jeśli saldo konta klienta zostanie przekroczone o określoną przez Ciebie wartość punktów. Może ono wystąpić tylko 1 raz dla danego klienta.
 • Wyzwalane urodzinami klienta – to zdarzenie będzie występowało dla każdego klienta w dniu jego urodzin. Ustal, o której godzinie to zdarzenie ma być uruchamiane.
 • Wyzwalane uzupełnieniem profilu – to zdarzenie wystąpi, gdy klient na swoim koncie w Module klienta uzupełni wybrane przez Ciebie pola z danymi.
 • Wyzwalane zmianą grupy – ten rodzaj zdarzenia wystąpi, gdy klient zostanie zaklasyfikowany do określonej grupy klientów. Ustal w wyniku przejścia z jakiej grupy początkowej i do jakiej grupy docelowej ma nastąpić to zdarzenie.
 • Wyzwalane udzieleniem zgody – ten rodzaj zdarzenia wystąpi podczas zmiany statusu wybranej zgody na karcie klienta z Nieustalonej na Wyrażoną w panelu administracyjnym, jak również, gdy uczestnik programu lojalnościowego wyrazi zgodę poprzez Moduł klienta.
 • Wyzwalane osiągnięciem celu grupowego – to zdarzenie wystąpi, gdy ustalona liczba punktów za wybrany cel grupowy, zostanie wspólnie uzbierana przez uczestników programu.
 • Wyzwalane przekazaniem punktów na cel grupowy – to zdarzeni wystąpi, gdy uczestnik przekaże dowolną liczbę punktów na wybrany cel grupowy.
 • Wyzwalany rozwiązaniem quizu – to zdarzenie wystąpi, gdy uczestnik programu lojalnościowego rozwiąże wybrany quiz.
Zdarzenia wyzwalane realizacją scenariusza – każdy dodany scenariusz staje się jednocześnie zdarzeniem, które może być wykorzystane w budowaniu kolejnych scenariuszy.

Dodawanie zdarzenia

Aby dodać zdarzenia:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Marketing automation.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Domyślnie otwarta jest zakładka Zdarzenia. W tabeli znajdują się już zdarzenia systemowe, które nie wymagają konfiguracji i mogą stanowić podstawę do tworzenia scenariuszy. Aby dodać nowe zdarzenie, kliknij przycisk Dodaj zdarzenie.Grafika przedstawiająca zielony przycisk z białym napisem Dodaj zdarzenie.

3. Otworzy się formularz, umożliwiający dodanie nowych zdarzeń wymagających dodatkowej konfiguracji.

Grafika przedstawiająca formularz dodawania nowych zdarzeń do budowania scenariuszy w aplikacji Loyalty Starter.

 • Nazwa – nazewnictwo dodawanych zdarzeń jest dowolne.
 • Typ – wybierz typ zdarzenia, na podstawie, którego budując scenariusz będziesz mógł ustawić określoną akcję:
Uzupełnij pozostałe pola, które są różne, w zależności od typu wybranego zdarzenia.

4. Zapisz dane klikając przycisk Zapisz.Grafika przedstawiąca przycisk "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

5. Zdarzenie zostanie dodane do tabeli.

Grafika przedstawiająca tabelę zdarzeń systemowych oraz nowo dodanych zdarzeń w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Edycja i usuwanie zdarzenia

Aby edytować lub usunąć zdarzenie, kliknij odpowiednio w przycisk: niebieski z ikoną długopisu aby edytować oraz czerwony ze znakiem X aby usunąć zdarzenie.

Grafika przedstawiająca dwa przyciski, niebieski z ikoną długopisu oraz czerwony ze znakiem X.

Ostrzeżenie!Edycja i usunięcie zdarzeń systemowych oraz zdarzeń wyzwalanych realizacją scenariusza nie jest możliwe. Nie można również usunąć zdarzenia, na podstawie którego został zbudowany scenariusz.

Zarządzanie scenariuszami

Scenariusze to innowacyjna funkcjonalność, która w sposób zautomatyzowany wykrywa pożądane zachowania uczestników programu lojalnościowego i reaguje na nie w określony sposób. Każdy scenariusz składa się ze zdarzenia, które będzie monitorowane oraz akcji, która zostanie wykonana automatycznie po jego wykryciu. Przykładowy scenariusz może polegać na przyznaniu klientowi dodatkowych punktów w dniu jego urodzin.

Aby dodać scenariusz:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Marketing automation.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Kliknij zakładkę Scenariusze.Grafika przedstawiająca zakładkę Scenariusze w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3. Kliknij przycisk Dodaj scenariusz.Grafika przedstawiająca zielony przycisk z napisem Dodaj scenariusz w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

4. Otworzy się okno dodawania scenariusza. Uzupełnij wszystkie pola .

Grafika przedstawiająca formularz dodawania scenariusza w aplikacji Loyalty starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

 • Aktywny – włącz scenariusz klikając na przycisk Aktywny, aby zmienił się na TAK,
 • Nazwa – nazwij scenariusz,
 • Zdarzenie – wybierz, na podstawie którego ze zdarzeń ma zostać wykonana akcja; do wyboru masz zdarzenia systemowe oraz zdarzenia dodane przez Ciebie,
 • Grupa klientów – zdecyduj, czy scenariusz ma obejmować wszystkich klientów czy tylko niektóre grupy klientów,
 • Segment – zdecyduj, czy scenariusz ma obejmować wszystkich klientów czy tylko tych, z wybranych segmentów,
 • Limit wywołań na klienta – zdecyduj, czy scenariusz może być wywoływany wiele razy dla danego klienta czy z określonym limitem.

5. Kliknij przycisk Dodaj akcję i wybierz jakie rodzaje akcji mają zostać wykonane po wykryciu przez system wybranego przez Ciebie zdarzenia.Grafika przedstawiająca wszystkie możliwe akcje do dodania w scenariuszy marketing automation, w aplikacji Loyalty Starter.

 • Wysłanie wiadomości e-mail – uzupełnij tytuł i treść wiadomości,
 • Wysłanie wiadomości SMS – uzupełnij treść wiadomości,
 • Wysłanie wiadomości wewnętrznej – uzupełnij treść wiadomości,
 • Wysłanie powiadomienia PUSH – uzupełnij tytuł i treść powiadomienia oraz wybierz stronę docelową,
 • Powiadomienie e-mail użytkownika – wybierz użytkownika, do którego ma zostać wysłane powiadomienie o zdarzeniu oraz wpisz jego treść,
 • Dodanie punktów – wpisz liczbę punktów, które mają zostać dodane do salda klienta,
 • Odjęcie punktów – wpisz liczbę lub procent punktów, które mają zostać odjęte z salda klienta,
 • Wydanie nagrody cyfrowej – wybierz nagrodę cyfrową, która ma zostać przyznana klientowi,
 • Webhook – uzupełnij pola,
 • Zmiana grupy klientów – wybierz grupę klienta, która ma zostać przypisana klientowi wskutek wykrycia zdarzenia,
 • Dodanie tagów do karty klienta – wybierz pole i uzupełnij jakie tagi mają zostać dodane do karty klienta,
 • Usunięcie tagów z karty klienta – wybierz pole i uzupełnij jakie tagi mają zostać usunięte z karty klienta.
Na koniec kliknij przycisk Zapisz.

6. Scenariusz zostanie dodany do tabeli.Grafika przedstawiająca tabelę z dodanymi scenariuszami w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

7. W każdej chwili możesz edytować dodany scenariusz, klikając w niebieską ikonę długopisu, usunąć go, klikając w czerwoną ikonę X, bądź zobaczyć jego historię realizacji, klikając w niebieską ikonę oka w kolumnie Akcje.Grafika przedstawiająca trzy przyciski, niebieski z ikoną długopisu, czerwony ze znakiem X oraz niebieski z ikoną oka.

Ostrzeżenie!Jeśli dany scenariusz został zrealizowany dla konkretnego klienta, po edycji godziny i daty zdarzenia użytego w tym scenariuszu, nie zostanie on ponownie zrealizowany dla tego klienta.