Model RFM

Model RFM służy do segmentacji klientów na podstawie analizy ich zachowań zakupowych. W modelu uwzględniane są dane z ostatnich 365 dni i dotyczą klientów, dla których w tym czasie wystąpiła chociaż jedna operacja punktowa. Wyniki ogólne aktualizowane są raz dziennie w godzinach nocnych.
W niniejszym artykule opisaliśmy czym są zdarzenia i scenariusze, oraz w jaki sposób je skonfigurować:

Konfiguracja modelu RFM

Aby skonfigurować model RFM:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Klienci.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Kliknij zakładkę Model RFM.

Model RFM - zakładka w ustawieniach

3.  Wyświetli się formularz konfiguracji modelu RFM. Wypełnij go, aby aktywować model RFM.

Model RFM - formularz konfiguracyjny

  • Aktywny – aby włączyć model RFM, przestaw pole Aktywny na wartość na TAK,
  • Źródło danych – możesz zdecydować, które operacje punktowe mają być uwzględniane w analizie RFM (wszystkie operacje lub tylko operacje z podaną kwotą zakupów, czyli te bezpośrednio związane ze sprzedażą produktów i usług),
  • Częstotliwość zakupów – podaj liczbę operacji punktowych przypisanych do klienta w ciągu ostatnich 365 dni, którą model RFM będzie traktował jako wysoką częstotliwość zakupów; analogicznie, podaj liczbę operacji punktowych przypisanych do klienta w ciągu ostatnich 365 dni, którą model RFM będzie traktował jako okazjonalną częstotliwość zakupów,
  • Wartość zakupów – podaj sumaryczną kwotę zakupów dokonanych przez klienta w ciągu ostatnich 365 dni, którą model RFM będzie traktował jako wysoką wartość zakupów; analogicznie, podaj sumaryczną kwotę zakupów dokonanych przez klienta w ciągu ostatnich 365 dni, którą model RFM będzie traktował jako oszczędną wartość zakupów; jeśli w polu Źródło danych zaznaczysz Operacje punktowe z podaną kwotą zakupówzamiast wartości punktowych podaj wartości pieniężne,
  • Czas od ostatniego zakupu – podaj liczbę dni, które upłynęły od ostatniej operacji punktowej klienta, którą model RFM będzie traktował jako krótki czas od ostatniego zakupu; analogicznie, podaj liczbę dni, które upłynęły od ostatniej operacji punktowej klienta, którą model RFM będzie traktował jako długi czas od ostatniego zakupu.

4. Na koniec kliknij przycisk Zapisz. W ciągu 30 minut model RFM uzupełni się danymi i zaprezentuje wyniki. Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Uwaga!Każda zmiana ustawień modelu FRM powoduje całkowite zresetowanie jego wyników.

Odczyt oraz interpretacja wyników modelu RFM

Aby odczytać wyniki analizy wg modelu RFM:
1. Naciśnij przycisk Analizy w menu aplikacji, a następnie Model RFM.

Grafika przedstawiająca menu panelu administracyjnego platformy Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się widok wyników analizy wg modelu RFM.

3.  Na głównym wykresie zaprezentowane zostaną segmenty klientów utworzone zgodnie z ustawieniami modelu FRM. Oś X to czas od ostatniego zakupu, oś Y  oznacza potencjał danego segmentu i jest wypadkową wartości oraz częstotliwości zakupów w ostatnich 365 dniach.Główny wykres modelu RFM na platformie Loyalty Startes, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Każdy z segmentów zawiera informację o liczbie przypisanych klientów oraz procentowy udział w całości wyników modelu RFM.

 

Dla ułatwienia interpretacji wyników, wykres zawiera legendę opisującą poszczególne segmenty wraz z informacją o proponowanej strategii marketingowo-sprzedażowej.

Grafika przedstawiająca część legendy modelu RFM na platformie Loyalty Starter, służącej od obsługi programów lojalnościowych.

Oprócz wykresu głównego, wyniki analizy wg modelu FRM prezentowana są również na wykresach kołowych. Każdy z nich odpowiada jednemu z trzech wskaźników modelu.

Grafika przdstawiająca wykres kołowy wartości zakupów uczestnikow programu lojalnościowego, na platformie Loyalty Starter.Grafika przdstawiająca wykres kołowy częstotliwości zakupów uczestnikow programu lojalnościowego, na platformie Loyalty Starter.Grafika przdstawiająca wykres kołowy czasu od ostatniego zakupu uczestnikow programu lojalnościowego, na platformie Loyalty Starter.

4. Po kliknięciu na wykresie głównym obszaru reprezentującego wybrany segment, aplikacja przeniesie Cię do listy klientów przypisanych do danego segmentu.

Filtrowanie kartoteki klientów z wykorzystaniem wyników modelu RFM

Wyniki analizy wg modelu RFM możesz wykorzystywać do filtrowania kartoteki klientów. Aplikacja umożliwia filtrowanie zarówno po segmentach klientów, jak również po trzech wskaźnikach modelu.

Grafika przedstawiająca filtowanie katotekli klientow po parametrach modelu RFM, na platoformie Loyalty Starter.

Po włączeniu modelu RFM, w kartotece klientów do dyspozycji masz 4 dodatkowe filtry :

  • RFM – segment klientów – filtr umożliwia odszukanie klientów należących do wybranego segmentu modelu RFM,
  • RFM – częstotliwość zakupów – filtr umożliwia odszukanie klientów, których częstotliwość zakupów jest wysoka, regularna lub okazjonalna,
  • RFM – wartość zakupów – filtr umożliwia odszukanie klientów, których wartość zakupów jest wysoka, przeciętna lub oszczędna,
  • RFM – czas od ostatniego zakupu – filtr umożliwia odszukanie klientów, dla których czas od ostatniego zakupu jest krótki, średni lub długi.