Zgody klienta

Aplikacja Loyalty Starter pozwala odnotować czy klienci wyrazili zgodę, na przykład, na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych. Zapobiegnie to wysłaniu e-maili i SMS’ów do klientów, którzy takiej zgody nie wyrazili.
W niniejszym artykule opisaliśmy:

Tworzenie zgód klienta

Aby utworzyć zgody klienta:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Klienci.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Domyślnie otwarta jest zakładka Zgody klienta. Aby dodać nową zgodę, kliknij w przycisk Dodaj zgodę.Grafika przedstawiająca zielony przycisk z białym napisem "Dodaj zgodę" w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3. Otworzy się formularz, umożliwiający dodanie nowej zgody. Uzupełnij go.

Grafika przedstawiająca formularz dodawania nowej zgody w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

  • Aktywna – włącz zgodę klikając na przycisk Aktywna, aby zmienił się na TAK,
  • Nazwa – wpisz nazwę zgody,
  • Treść – uzupełnij treść zgody.
4. Zapisz dane klikając przycisk Zapisz.

Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Widok zgód klienta w koncie klienta

Po utworzeniu i włączeniu zgód klienta, w kontach klientów pojawią się one zarówno podczas dodawania nowych kont jak również w kontach już istniejących.

1. Szczegółową procedurę dodawania konta klienta opisaliśmy w artykule Zarządzanie kontami klientów. Utworzonym i włączonym zgodom klienta można nadać jeden spośród czterech statusów: Nieustalona, Wyrażona, Niewyrażona i Wycofana.

Grafika przedstawiąca widok pustego formularza dodawania nowego konta klienta w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych, z zaznaczonymi w okręgu zgodami klienta.

2. W istniejących kontach klientów, domyślnie nadany jest status zgody Nieustalona. Aby zmienić status zgody, przejdź do edycji wybranego konta klienta i zmień status zgody klienta. Szczegółową procedurę edycji konta klienta opisaliśmy w artykule Zarządzanie kontami klientów.

Grafika przedstawiąca widok edycji formularza konta klienta w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych, z zaznaczonymi w okręgu zgodami klienta.

Widok zgód klienta na liście kont klientów

Utworzone i włączone zgody, pojawią się w kolumnach listy kont klientów na końcu tabeli. Konta klientów na liście możesz sortować po zdefiniowanych zgodach, aby utworzyć własny widok listy.

Listę klientów można filtrować po zdefiniowanych poszczególnych zgodach, dzięki czemu unikniesz wysłania wiadomości do klientów, którzy zgód nie wyrazili.Grafika przedstawiąca widok filtrów w bazie danych klientów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych z zaznaczonymi w okręgu zgodami klienta oraz widok listy kont klientów z zaznaczonymi w okręgu kolumnami ze zgodami klienta.

Zgody w module klienta

Aby włączyć utworzone zgody w module klienta:
1. Przejdź do ustawień modułu klienta klikając przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Moduł klienta.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Przejdź do zakładki Opcje.Grafika przedstawiająca zakładki w konfiguratorze modułu klienta w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3. W wierszu Możliwość zmiany zgód włącz zgody, klikając w przycisk, aby zmienił się na TAK.

Grafika przedstawiająca funkcjonalność włączenia zgód w module klienta, w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3. Zapisz dane klikając przycisk Zapisz.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Włączone zgody będą widoczne i możliwe do zaakceptowania podczas rejestracji do programu lojalnościowego, jak również po zalogowaniu się do modułu klienta w zakładce Moje zgody.

Grafika przedstawiająca rejestrację do programu lojalnościowego poprzez moduł klienta, aplikacji Loyalty Starter.

grafika przedstawiająca zakładkę "Moje zgody" w module klienta, aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.