Polityka Prywatności

z dnia 1.08.2018

Na czym nam zależy?

Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających serwis loyaltystarter.io oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem.

Jednocześnie dokument spełnia obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).

Mamy nadzieję, że w niniejszej Polityce Prywatności znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące ochrony Twoich danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych wątpliwości, zawsze możesz się z nami skontaktować pisząc na adres mailowy: biuro@ibso.pl.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma IBSO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Stefana Batorego 23/7, 81-365 Gdynia, NIP: 5862361767.

Jak skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych?

W naszej firmie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych wysyłając wiadomość e-mail na adres: odo@ibso.pl.

Jak pozyskujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe pozyskujemy, gdy rejestrujesz się w usłudze dostępu do aplikacji Loyalty Starter, gdy rejestrujesz się w usłudze Newslettera Loyalty Starter, a także gdy zadajesz pytanie poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie loyaltystarter.io.

Jaka jest podstawa, cel i zakres?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie zależnym od celów ich przetwarzania, co z kolei determinuje podstawę prawną legitymizującą ich przetwarzanie.

Świadczenie usługi dostępu do aplikacji Loyalty Starter

Cel przetwarzania
Twoje dane są niezbędne w celu realizacji umowy świadczenia dostępu do aplikacji Loyalty Starter.

Kategorie danych
Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane związane z korzystaniem z aplikacji i naszej strony internetowej (dane dotyczące Twojej aktywności w aplikacji i na stronie, Twojej historii logowania, przeglądania, sesji, adresu IP, dane dotyczące Twojej przeglądarki internetowej i systemów operacyjnych).

Podstawa prawna
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy.
Podanie niektórych Twoich danych jest niezbędne do korzystania z naszych usług. Jeżeli nie podasz danych osobowych oznaczonych przez nasz system jako obligatoryjne, nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie naszych usług/udostępniać Ci niektórych funkcjonalności. Podanie danych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest warunkiem korzystania przez Ciebie z naszych usług.

Komunikacja (odpowiedzi na pytania, skargi i wnioski)

Cel przetwarzania
Zależy nam na komunikacji z Tobą i Twoim zadowoleniu z oferowanych przez nas usług. Dlatego też chcielibyśmy mieć możliwość kontaktowania się z Tobą i reagowania na jakiekolwiek Twoje pytania, skargi czy wnioski związane ze świadczeniem przez nas usług.

Kategorie danych
Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe, dane o korzystaniu przez Ciebie z naszych usług, dane będące przedmiotem Twoich zapytań, skarg czy wniosków.

Podstawa prawna
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych niezbędna do podjęcia działań na Twoje żądanie. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do realizacji Twojego żądania.

Informacje handlowe

Cel przetwarzania
Jesteśmy firmą prowadzącą działalność biznesową dla klientów biznesowych – ważnym elementem każdej tego typu aktywności jest przekazywanie informacji przeznaczonych do promowania, bezpośrednio lub pośrednio, towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorstwa.

Kategorie danych
Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe, dane dotyczącej Twojej aktywności na naszym serwisie.

Podstawa prawna
art. 6 ust. 1 lit. a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Świadczenie usługi Newsletter Loyalty Starter

Cel przetwarzania
Twoje dane są niezbędne, abyś miał możliwość korzystania z usługi Newslettera Loyalty Starter. Musimy posiadać Twój adres e-mail, na który będziemy mogli przesyłać wiadomości.

Kategorie danych
Dane, które zbieramy w tym celu to Twój adres e-mail.

Podstawa prawna
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy.
Podanie adresu e-mail jest niezbędne do korzystania z usługi Newslettera Loyalty Starter.

Marketing bezpośredni towarów i usług własnych

Cel przetwarzania
Nawiązanie relacji biznesowych z potencjalnymi klientami.

Kategorie danych
Dane, które zbieramy w tym celu to Twoje imię oraz adres e-mail.

Podstawa prawna
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na marketingu bezpośrednim usług własnych, w tym remarketingu.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Jeśli założysz konto w aplikacji Loyalty Starter bądź Twoje konto zostanie założone przez innego użytkownika aplikacji, Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres ważności konta jak i przez następne 60 dni. Po upływie tego terminu Twoje dane będą przechowywane wyłącznie dla celów rozpatrywania skarg i roszczeń związanych z świadczonymi przez nas usługami, przez określony przepisami prawa okres przedawnienia tych roszczeń. Po tym czasie Twoje dane zostaną przez nas usunięte.

Jeżeli rozpoczniesz, ale nie dokończysz zakładania konta w aplikacji Loyalty Starter, Twoje dane osobowe zostaną przez nas usunięte po upływie 7 dni od rozpoczęcia rejestracji.

Jeśli zarejestrujesz się w usłudze Newslettera Loyalty Starter, Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane do momentu wyrejestrowania się z usługi, za pomocą przycisku „COFNIJ ZGODĘ” znajdującego się w każdym przesłanym przez nas mailu lub poprzez wysłanie maila z informacją na adres: biuro@ibso.pl.

Jakie posiadasz uprawnienia jako Podmiot Danych Osobowych?

Zgodnie z art. 7, 15 – 22 oraz 77 RODO każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa:

Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie,
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)
Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, by następnie przesłać je innemu administratorowi danych osobowych. Możesz również zażądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Realizacja prawa do przenoszenia danych może doznać ograniczenia w przypadku, gdyby miała niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych (art. 21 RODO)
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, gdy oparte jest ono na prawnie uzasadnionym interesie. W przypadku zasadności Twojego sprzeciwu i braku innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, Twoje dane nie będą przetwarzane przez nas w tym celu.

Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 RODO)
Udzielanie jakiejkolwiek zgody na przetwarzanie danych osobowych przez nas jest dobrowolne i masz prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego IBSO dokonało na tej podstawie przed wycofaniem zgody.

Prawo do złożenia skargi do odpowiedniego Organu Nadzorczego (art. 77 RODO)
Jeżeli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza Twoje prawa, masz prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, Warszawa 00-193.

Jak skorzystać z przysługujących Ci praw?

Aby zrealizować którekolwiek z wyżej wymienionych praw, możesz skontaktować się z nami, pisząc na adres e-mail biuro@ibso.pl bądź pisząc na adres korespondencyjny IBSO Sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 23/7, 81-365 Gdynia.

Dodatkowo, prawa dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia oraz cofnięcia zgodny na ich przetwarzanie możesz zrealizować za pomocą aplikacji Loyalty Starter.

Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych?

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych, zarówno na obszarze technicznym (m.in. dostęp do naszej aplikacji możliwy jest wyłącznie przez szyfrowane połączenie SSL) jak i organizacyjnym (zobowiązaliśmy się przestrzegać przyjętą przez siebie „Politykę bezpieczeństwa” i „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”, powołaliśmy również Inspektora Danych Osobowych).

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako „EOG”) jak i poza nim (do Państw Trzecich). Przekazanie Twoich danych osobowych do Państw Trzecich może nastąpić jedynie pod warunkami określonymi w rozdziale V RODO, do krajów wobec których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, o którym mowa w art. 45 RODO. Możesz uzyskać kopię Twoich danych osobowych, które przekazujemy do Państw Trzecich jak i informację o miejscu ich udostępnienia, pisząc do nas na adres mailowy: biuro@ibso.pl.

Odbiorcami Twoich danych są podmioty, które działają wyłącznie na nasze polecenie, świadczące usługi niezbędne do funkcjonowania naszej firmy i usług przez nią oferowanych (np. hostingu, CRM, księgowości i mailingu).

Możemy również udostępnić Twoje dane w wypadku zgłoszenia żądania uprawnionych organów państwowych, w zakresie i na podstawie określonych przepisami prawa.

Czy mogą nastąpić zmiany w Polityce Prywatności?

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej Polityce prywatności, jednocześnie zobowiązujemy się do niezwłocznego opublikowania nowej wersji Polityki Prywatności na stronie www.loyaltystarter.io oraz do poinformowania o zmianach drogą mailową naszych Klientów.

Czy istnieją inne wdrożone przez nas regulacje?

Oprócz niniejszej Polityki Prywatności zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Regulaminie Usługi Loyalty Starter.

Piki Cookies

Podczas przeglądania strony internetowej www.loyaltystarter.io oraz korzystania z aplikacji Loyalty Starter używane są pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie strony internetowej. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować stronę internetową indywidualnie do Twoich potrzeb.

Występują dwa rodzaje plików cookies:

 • cookies sesyjne – są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 • cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

W serwisie Loyalty Starter wykorzystujemy pliki „cookies” w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób klienci Loyalty Starter korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami:http://www.google.com/intl/pl/policies/privacyhttp://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners;
 • określania profilu klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami:http://www.google.com/intl/pl/policies/privacyhttp://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners;
 • popularyzacji serwisu Loyalty Starter za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem:https://www.facebook.com/help/cookies;
 • popularyzacji serwisu Loyalty Starter za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest Instagram LLC. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem:https://help.instagram.com/155833707900388;
 • popularyzacji serwisu Loyalty Starter za pomocą serwisu społecznościowego LinkedIn.com, którego administratorem jest LinkedIn Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności dostępna jest pod następującym linkiem:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy;
 • popularyzacji serwisu Loyalty Starter za pomocą serwisu YouTube LLC z siedzibą pod adresem: 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone, Polityka ochrony prywatności YouTube jest dostępna pod następującym linkiem:https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy;
 • ustalania z jakim przedsiębiorstwem związany jest użytkownik, za pomocą serwisu Albacross.com, którego administratorem jest Albacross Nordic AB, Kungsgatan 26 111 35 Stockholm, Szwecja, www.albacross.com – contact@albacross.com; szczegółowe informacje na temat sposobu działania tego narzędzia można znaleźć pod linkiem: https://albacross.com/privacy-policy/;
 • komunikacji z osobami odwiedzającymi serwis loyaltystarter.io i wsparcia technicznego użytkowników aplikacji Loyalty Starter, za pomocą czatu Intercom, którego administratorem jest Intercom R&D Unlimited Company z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności dostępna jest pod następującym linkiem: https://www.intercom.com/legal/privacy;
 • lepszego zrozumienia potrzeb i doświadczeń użytkowników naszego serwisu, za pomocą narzędzia Hotjar, którego administratorem jest Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie, Polityka ochrony prywatności dostępna jest pod następującym linkiem: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy;

Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać zasady korzystania z plików „cookies”.

Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki klient korzysta z serwisu. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences.

Stosowane pliki „cookies” są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące „cookies”. Ustawienia te możesz zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).