Regulamin platformy internetowej Loyalty Starter

z dnia 20 lutego 2024

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady, prawa i obowiązki Organizatorów, usługodawcy oraz sposób świadczenia usług dostępnych na Platformie Loyaltystarter.
 2. Platforma ma charakter usługowy, umożliwiający prowadzenie, organizację i obsługę m.in. programów lojalnościowych i motywacyjnych.
 3. Usługi są adresowane dla Przedsiębiorców.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu internetowego loyaltystarter.io.
 5. Platforma prowadzona jest przez IBSO spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, pod adresem ul. Świętojańska 43/23, 81‐391 Gdynia, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000869317, NIP 5862361767, REGON 387511321, o kapitale zakładowym w wysokości: 10 000,00 zł, zwaną dalej Usługodawcą.
 6. Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej loyaltystarter.io, w sposób umożliwiający Organizatorom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Organizator.

 

II. SŁOWNICZEK

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Informacja handlowa – informacja handlowa w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Platforma – oprogramowanie pod nazwą Loyalty Starter, dostępne pod adresem app.loyaltystarter.io,  za pomocą, którego można organizować, prowadzić, obsługiwać programy lojalnościowe i motywacyjne oraz korzystać z wielu funkcjonalności dostępnych na Platformie do obsługi tych programów w zależności od wybranego pakietu;

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – Umowa zawierana pomiędzy Organizatorem a Usługodawcą w celu korzystania z Konta. Zawarcie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jest niezbędne, aby założyć Konto;

Usługa Platformy – umowa o oświadczenie usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Organizatorem na korzystanie z Platformy;

Usługa Postojowego – umowa o świadczenie usługi, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Organizatorem, której przedmiot dotyczy zachowania w stanie niezmienionym wszystkich danych i ustawień wprowadzonych przez Organizatora na jego Koncie, przez okres czasu ustalony indywidualnie pomiędzy Usługodawcą a Organizatorem, mimo upływu okresu ważności Pakietu i nieopłaceniu kolejnego Pakietu;

Pakiet – wariant usługi Platformy, ustalający w szczególności zakres funkcjonalny Konta, limity danych, dostępne formy pomocy technicznej, cenę oraz okres ważności. Szczegółowe dane dotyczące Pakietów dostępne są na stronie internetowej loyaltystarter.io;

Pracownik – pracownik, współpracownik bądź inny podmiot, z którym Organizator współpracuje w ramach odrębnych umów, który również może korzystać z Platformy w zakresie uprawnień nadanych mu przez Organizatora;

Przedsiębiorca – podmiot będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego z wyłączeniem Przedsiębiorcy na prawach konsumenta;

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 [1] Kodeksu cywilnego, dla której zawarcie umowy jest bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Okres przedłużenia – okres czasu na jaki Użytkownik wybiera obowiązywanie Pakietu, dokonując płatności;

Organizator – Przedsiębiorca, posiadający Konto na Platformie, korzystający z funkcjonalności dostępnych w ramach Konta oraz płatnych Usług;

Konto – przydzielona Organizatorowi część Platformy, za pomocą której Organizator może korzystać z funkcjonalności Platformy;

Uczestnik – klient końcowy, uczestnik programu organizowanego przez Organizatora w ramach Platformy. Liczba Uczestników, która może zostać dodana przez Organizatora do programu, prowadzonego w ramach Platformy, ograniczona jest limitem, wskazanym w opisie danego Pakietu (dalej jako ,,Limit’’).

Panel Uczestnika – część Platformy przeznaczona dla Uczestników programu organizowanego przez Organizatora;

Regulamin – niniejszy dokument;

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie loyaltystarter.io, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Organizator może korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu;

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY

 1. Platforma umożliwia Organizatorom samodzielną obsługę programów lojalnościowych i motywacyjnych.
 2. Korzystanie z Platformy może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Organizator, w ramach Usługi Platformy, może korzystać między innymi z następujących funkcjonalności:
  • przeglądania informacji zamieszczonych na Platformie; informacje te mogą dotyczyć m.in. instrukcji korzystania z Platformy;
  • przekierowania do różnych podstron i funkcji Platformy, korzystania z wyszukiwarek znajdujących się na Platformie oraz pobierania materiałów znajdujących się na Platformie;
  • dokonywania wszelkich ustawień związanych z programami lojalnościowymi lub motywacyjnymi, polegających w szczególności na dodawaniu kont Uczestnikom programów, dodawaniu i odejmowaniu punktów, wydawaniu nagród;
  • wysyłania wiadomości e-mail, wiadomości SMS, wiadomości wewnętrznych i powiadomień Push;
  • konfiguracji Platformy i wszystkich jej modułów.
 4. Zakres funkcjonalności oferowanych w ramach Usługi Platformy oraz ceny Pakietów mogą ulec zmianie w trakcie trwania Usługi Platformy. Wprowadzone zmiany nie spowodują ograniczenia dostępu do funkcjonalności Organizatorowi w bieżącym okresie rozliczeniowym.
 5. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy:
  • urządzenie z dostępem do Internetu, np. komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script.
 1. W ramach Platformy Organizator może stworzyć Konta dla swoich Pracowników.
 2. Organizator rozpoczynając rejestrację Konta, upoważnia swoich Pracowników do działania w jego imieniu i na jego rzecz ustalając zakres upoważnienia i czas jego trwania.
 3. Konto Pracownika może posiadać ograniczony dostęp do funkcjonalności dostępnych w ramach Usługi Platformy, w stosunku do funkcjonalności dostępnych dla Organizatora.
 4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta przez Pracownika i działania podjęte przez niego w ramach Konta.
 5. Pracownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu. W razie wątpliwości uznaje się, że Pracownika odpowiednio obowiązują zapisy Regulaminu dotyczące Organizatora.
 6. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Organizatora sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Organizatora szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Organizator powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 7. Osoba korzystająca z Platformy nie może stosować urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić jej działanie.
 8. Usługodawca może wysyłać na adres mailowy Organizatora wiadomości zawierające instrukcje oraz informacje dotyczące korzystania z Platformy.
 9. Organizator może korzystać z pomocy technicznej poprzez pocztę elektroniczną serwis@loyaltystarter.io.
 10. Zakres i rodzaj pomocy technicznej zależy od wykupionego Pakietu.
 11. Usługodawca, w tym zarówno m.in. jego pracownicy, czy osoby współpracujące z Usługodawcą, mają prawo zalogować się na Konto Organizatora, w przypadku jakichkolwiek problemów z funkcjonowaniem Platformy, wykrytych przez Usługodawcę lub zgłoszonych przez Organizatora, w celu wsparcia w konfiguracji Konta, czy analizy ustawień i stanu Konta pod kątem zaprojektowania nowych funkcjonalności lub w innych uzasadnionych celach Usługodawcy. Na zgłoszenie problemów technicznych związanych z Panelem Uczestnika, Usługodawca ma również prawo zalogować się do Panelu Uczestnika.
 12. Umowa o świadczenie Usług w ramach Platformy zawierana jest w języku polskim lub angielskim.

 

IV. TREŚCI

 1. Organizator może dodawać na Platformie różnego rodzaju treści (dalej jako ,,Treści’’), m.in. w ramach materiałów publikowanych w Panelu Uczestnika oraz wysyłanych w Wiadomościach do Klientów.
 1. Zakazane jest prezentowane i/lub dodawane i/lub przesyłane przez Organizatora jakichkolwiek Treści zabronionych przez prawo, naruszających zasady dobrych obyczajów bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane i/lub dodawane i/lub przesyłane przez Organizatorów nie mogą w szczególności:
  • naruszać dóbr osobistych i godności ludzkiej;
  • zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  • stanowić czynu nieuczciwej konkurencji
  • mieć charakteru zniesławiającego;
  • zawierać treści pornograficznych;
  • ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  • zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  • naruszać prawa, w tym w szczególności praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, czy też zachęcać do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie Treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 2. Organizator nie może obciążać skrzynek odbiorczych Usługodawcy poprzez wysyłanie na nie wiadomości spam.
 3. Organizator może wysyłać w ramach Wiadomości, Treści stanowiące Informacje handlowe, pod warunkiem, że Uczestnicy programu wyrazili bezpośrednio na rzecz Organizatora, będącego administratorem danych w rozumieniu RODO lub na rzecz innego podmiotu – jeśli Organizator działa w roli podmiotu przetwarzającego dane (procesora) w rozumieniu RODO, na podstawie zawartej z tym podmiotem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodę na otrzymywanie Informacji handlowej drogą elektroniczną oraz spełnił wszelkie wymogi prawne dotyczące wysyłania Informacji handlowych, określone w przepisach odrębnych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane i/lub dodawane i/lub przesyłane Treści. Odpowiedzialność za Treści niezgodne z Regulaminem oraz z obowiązującymi przepisami prawa ponosi Organizator.

 

V. ZAŁOŻENIE KONTA I ZAWARCIE UMOWY

 1. W celu skorzystania z Platformy, należy założyć Konto, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego prawidłowymi danymi (obowiązkowymi), zatwierdzić formularz, zaakceptować Regulamin oraz warunki Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Z chwilą zatwierdzenia formularza rejestracyjnego, akceptacji Regulaminu, Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz naciśnięcia przycisku dedykowanego założeniu Konta dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług w ramach Platformy (Usługa Platformy) oraz Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, pomiędzy Usługodawcą a Organizatorem na czas określony, tzw. ,,Okres testowy’’. Informacje o darmowym Okresie testowym oraz czasie jego trwania znajdują się na stronie Serwisu. Usługodawca, na prośbę Organizatora, może przedłużyć Okres testowy, według swojego uznania.
 3. Organizator może dokonać zmiany umowy świadczenia usług w ramach Platformy wybierając jeden z płatnych Pakietów i tym samym usługa będzie świadczona na czas określony wskazany w wybranym Pakiecie, który jest prezentowany na stronie Serwisu lub Platformie.
 4. W każdym przypadku, zmiany danych podawanych podczas rejestracji Konta, Organizator zobowiązany jest do ich aktualizacji w ramach Konta na Platformie.
 5. Czynności zmierzające do założenia Konta, jak również inne czynności w ramach świadczonej Usługi Platformy, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Organizatora.
 6. Organizator nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Organizatorowi nie wolno także korzystać z Kont innych Organizatorów oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.

 

VI. PAKIETY I PŁATNOŚCI

 1. W ramach Platformy Organizator może kupić prezentowany na stornie Serwisu lub Platformy Pakiet, który umożliwi mu korzystanie z funkcjonalności dostępnych na Platformie w zakresach, limitach i w okresie czasu określonym w danym Pakiecie.
 2. Szczegółowe warunki dotyczące zakresów poszczególnych Pakietów oraz czasu ich trwania, wskazane są w opisie każdego Pakietu na stronie Serwisu. Opisy Pakietów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. Opłata za Pakiet zależna jest od aktualnie obowiązującego cennika na stronie Serwisu oraz wybranego Okresu przedłużenia.
 4. Szczegółowe warunki dotyczące zakresu przedmiotowego Pakietu oraz możliwych do wyboru Okresów przedłużenia, wskazane są w opisie każdego Pakietu. Organizator może wybrać i dokonać Opłaty Pakietu, również w trakcie trwania Okresu testowego.
 5. Organizator opłaca Pakiet za pośrednictwem płatności elektronicznej.
 6. Po indywidualnych ustaleniach pomiędzy Organizatorem a Usługodawcą, Organizator może również dokonać płatności za wybrany Pakiet za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy Usługodawcy.
 7. Po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu przez Organizatora płatności elektronicznej, Usługodawca wystawia Organizatorowi fakturę VAT, udostępnia ją na Koncie oraz umożliwia jej pobranie.
 8. W przypadku dokonania płatności za pośrednictwem przelewu bankowego, o którym mowa w ppkt 5 powyżej, po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy, Usługodawca wystawia Organizatorowi fakturę VAT, którą przesyła za  pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres e-mail Organizatora.
 9. Organizator może przedłużyć okres trwania Pakietu. Początek Okresu przedłużenia liczony jest od kolejnego dnia po poprzednim Okresie przedłużenia, a w przypadku pierwszej płatności za pierwszy Okres przedłużenia – liczony jest od dnia jej dokonania.
 10. Informacja o kończącym się Okresie testowym lub Okresie przedłużenia może pojawiać się na stronie Platformy, za pośrednictwem komunikatów wyświetlanych przez Usługodawcę lub wiadomości e-mail.
 11. Usługodawca jest uprawniony do udzielania Organizatorom kodów rabatowych uprawniających Organizatora do obniżenia ceny Pakietu w ramach różnych akcji promocyjnych. O warunkach oraz terminach dostępnych akcji promocyjnych Organizator będzie informowany przez Usługodawcę na stronie Serwisu.
 12. Poza Pakietami wskazanymi na stronie Platformy, Organizator może wybrać i opłacić Pakiet indywidualny, na warunkach określonych w pkt VIII poniżej lub inny rodzaj pakietu, którego warunki ustalane są indywidualnie pomiędzy Usługodawcą a Organizatorem, w ramach odrębnej umowy zawartej poza stroną Platformy.
 13. Jeżeli Organizator nie dokona Opłaty w trakcie trwania Okresu testowego lub w przypadku uprzednio obowiązującego Okresu przedłużenia – po upływie terminu wskazanego na stronie Platformy, korzystanie z Usługi Platformy jest możliwe jedynie w zakresie funkcjonalności technicznych, w tym w szczególności umożliwiających wybór i opłacenie Pakietu lub usunięcie Konta.
 14. Korzystanie z Konta w zakresie funkcjonalności technicznych, o których mowa w ppkt 13 powyżej jest możliwe przez okres czasu wskazany na stronie Platformy. Po upływie okresu, o których mowa w zdaniu poprzednim, Umowa o świadczenie Usługi Platformy ulega rozwiązaniu. Z tą chwilą, Usługodawca ma prawo do trwałego usunięcia Konta ze wszystkimi danymi, które były zapisane na Koncie.

 

VII. PAKIET INDYWIDUALNY

 1. Poza Pakietami prezentowanymi na stronie Platformy, Organizator może przedłużyć Usługę Platformy, poprzez wybór i opłacenie Pakietu indywidualnego, którego warunki ustalane są w drodze indywidualnych ustaleń dokonanych pomiędzy Usługodawcą oraz Organizatorem poza stroną Platformy.
 2. Pakiet indywidualny dedykowany jest w szczególności Organizatorom, dla których niewystarczające są limity, określone w Pakietach prezentowanych na stronie Platformy.
 3. W celu ustalenia warunków Pakietu indywidualnego, Organizator powinien skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem wiadomości elektronicznej. W tym celu Organizator powinien wskazać w wiadomości elektronicznej wytyczne dotyczące indywidualizacji Pakietu. Usługodawca jest uprawniony do zadawania Organizatorowi pytań w celu ustalenia warunków Pakietu indywidualnego.
 4. Po ustaleniu ceny oraz warunków na jakich ma być świadczony Pakiet indywidualny, Usługodawca przesyła Organizatorowi wiadomość elektroniczną potwierdzającą cenę i ustalone warunki (dalej jako ,,Wiadomość podsumowująca’’). Kwestie, które zostały zindywidualizowane oraz cena Pakietu indywidualnego zostaną zmienione na Koncie Organizatora poprzez wprowadzenie zmian w opisie Pakietu.
 5. Szczegółowe warunki dotyczące zakresu przedmiotowego Pakietu indywidualnego oraz czasu jego trwania, wskazane są w zmienionym opisie Pakietu na stronie Platformy oraz w Wiadomości podsumowującej, wysłanej przez Usługodawcę.
 6. Po wprowadzeniu zmian w opisie Pakietu przez Usługodawcę, Organizator opłaca Pakiet zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie oraz informacjami wskazanymi w pkt VI powyżej.

 

VIII. PAKIET ENTERPRISE

 1. Pakiet Enterprise przeznaczony jest dla Organizatorów, którym zależy na posiadaniu dedykowanego, zindywidualizowanego oprogramowania do obsługi programów lojalnościowych lub innych oraz obsługi całego systemu.
 2. W ramach Pakietu Enterprise Usługodawca dokonuje w pierwszej kolejności analizy, mającej na celu sprecyzowanie potrzeb i sposobu realizacji wymagań Organizatora. Na podstawie sporządzonej analizy Usługodawca m.in. wykonuje dedykowane oprogramowanie, dostarcza system, dokonuje koniecznych parametryzacji, konfiguracji lub innych zmian w celu spełnienia wymagań określonych w analizie i zapewnienia poprawnego działania systemu. Następnie testuje i uruchomia system na swoich serwerach, utrzymuje system na swoich serwerach oraz udziela Organizatorowi dostępu do systemu w modelu SaaS.
 3. Ustalanie wytycznych, ofertowanie oraz zawarcie umowy w ramach Pakietu Enterprise realizowane jest poza Platformą.

 

IX. USŁUGA POSTOJOWEGO

 1. Organizator, który korzysta z Usługi Platformy po dokonaniu Opłaty za Pakiet, ma możliwość dokonania zakupu Usługi postojowego.
 2. W ramach Usługi postojowego po upływie okresu ważności Pakietu i nieopłaceniu kolejnego Pakietu, wszystkie dane i ustawienia wprowadzone przez Organizatora na jego Koncie, zostają zachowane w stanie niezmienionym, przez okres czasu ustalony indywidualnie pomiędzy Usługodawcą a Organizatorem, zwanym dalej ,,Okresem postoju’’.
 3. Po upływie Okresu postoju lub w każdym momencie trwania Okresu postoju, Organizator może odzyskać dostęp do Konta w ramach Usługi Platformy, którego zawartość w postaci ustawień i wprowadzonych danych nie zostaje zmieniona względem tej sprzed rozpoczęcia Okresu postoju, jeżeli dokona zakupu Pakietu w ciągu terminu określonego na stronie Platformy.
 4. Przez Okres postojowego, Organizator może korzystać z Konta jedynie w zakresie jego technicznych funkcjonalności, w tym możliwości wyboru i dokonania Opłaty za Pakiet lub usunięcia Konta. Opłacenie Pakietu lub usunięcie Konta przez Organizatora oznacza rezygnację z Usługi postojowego.
 5. W celu dokonania zakupu Usługi postojowego, Organizator powinien skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, w celu ustalenia warunków Umowy o świadczenie Usługi postojowego, w szczególności takich jak cena za Usługę oraz Okres postoju. Usługodawca jest uprawniony do zadawania Organizatorowi pytań w celu ustalenia warunków Usługi postojowego.
 6. Złożenie Zamówienia na Usługę postojowego za pośrednictwem wiadomości elektronicznej następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie Serwisu lub Platformy.
 7. Usługodawca przesyła informacje na temat całkowitej wartości Zamówienia oraz ustalonych warunków świadczenia Usługi postojowego – poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Organizatora Umowy o świadczenie Usługi postojowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty za Usługę postojowego – z tą chwilą zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usługi postojowego.
 8. Organizator opłaca Usługę postojowego na podstawie faktury VAT lub faktury pro-forma (w zależności od wyboru Organizatora) wystawionej przez Usługodawcę. Opłatę za Usługę postojowego należy uiścić za pomocą przelewu bankowego na rachunek bankowy Usługodawcy, wskazany na fakturze, o której mowa w zdaniu poprzednim.
 9. Organizator jest zobowiązany do zapłaty opłaty za Usługę postojowego w terminie wskazanym na wystawionej przez Usługodawcę fakturze. Terminem zapłaty jest dzień uznania na rachunku bankowym Usługodawcy.

 

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, o ile odrębna umowa łącząca Organizatora oraz Usługodawcę nie stanowi inaczej.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi Platformy na poziomie dostępności 99% czasu w skali miesiąca.
 3. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania przerw lub zakłóceń w świadczeniu Usługi Platformy, jeśli powodem jest m.in. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Usługodawcy) lub siła wyższa.
 4. Usługodawca w każdym przypadku dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych oraz aby przerwy techniczne w możliwie najmniejszym stopniu ograniczały dostęp Organizatorów do Platformy.
 5. Z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Organizatorów, w szczególności za korzystanie przez nich z Platformy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem odpowiedzialność ponoszą te podmioty.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody (w tym utratę danych zawartych w ramach Konta na Platformie), wywołane:
  • siłą wyższą
  • działaniem lub zaniechaniem Organizatorów w szczególności za korzystanie przez nich z Platformy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem;
  • wadliwym działaniem czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Usługodawcy;
  • niespełnieniem przez Organizatora wymagań technicznych, koniecznych do korzystania przez niego z Platformy;
  • korzystaniem z Platformy przez osoby trzecie.
 1. Odpowiedzialność Usługodawcy, bez względu na liczbę i podstawę roszczeń Usługobiorcy lub osób trzecich, ogranicza się do łącznej kwoty wpłaconej przez Usługobiorcę w ramach zapłaty za Pakiet, w czasie jednego Okresu rozliczeniowego, który bezpośrednio poprzedza datę, zgłoszenia roszczeń wobec Usługodawcy. Zawierając niniejszą Umowę, Usługobiorca zwalnia Usługodawcę z ponoszenia odpowiedzialność finansowej przekraczającej wyżej zakreślony limit. Wyłączona jest w szczególności odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści względem Przedsiębiorcy
 2. Przedsiębiorca zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Usługodawcy, w tym w szczególności z tytułu nie wykonania lub niewłaściwego wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z oświadczeń i treści prezentowanych przez Przedsiębiorcę, Przedsiębiorca wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy, przystąpi do sprawy jako interwenient uboczny lub na pierwsze wezwanie Usługodawcy oraz dokona zwrotu wszystkich poniesionych przez niego z tego tytułu kosztów.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wynikłe z tytułu naruszenia prawa przez publikacje utworów lub innych materiałów dostarczonych na Platformę przez Przedsiębiorcę.

 

XI. LIKWIDACJA KONTA/ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Organizator może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Platformy ze skutkiem natychmiastowym. W tym celu, Organizator powinien usunąć Konto, zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na stronie Platformy. Z chwilą usunięcia Konta, Umowa o świadczenie Usługi Platformy oraz Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych ulegają natychmiastowemu rozwiązaniu, co wiąże się z bezpowrotną utratą wszelkich danych zamieszczonych w ramach Konta na Platformie.
 2. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nie może być wypowiedziana przed upływem okresu obowiązywania Umowy o świadczenie Usługi Platformy (Umowa podstawowa).
 3. Jeżeli usunięcie Konta, o którym mowa w ppkt powyżej, nastąpiło w Okresie przedłużenia, uiszczona Opłata za Pakiet nie podlega zwrotowi.
 4. W przypadku naruszenia przez Organizatora, postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym (usunąć Konto) lub zawiesić jej wykonywanie w ramach Konta, a także odmówić świadczenia Usługi w przyszłości.
 5. Z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w sytuacji, w której Umowa ulega rozwiązaniu, wówczas, niezależnie od przyczyn oraz trybu rozwiązania, Organizator będący Przedsiębiorcą nie jest uprawniony do żądania zwrotu uiszczonych przez niego płatności, tak w całości jak części. Rezygnacja z Usługi Platformy nie zwalnia Organizatora będącego Przedsiębiorcą z obowiązku uiszczenia Opłat już wymagalnych oraz Opłat, które zostaną naliczone w związku z korzystaniem z Usługi do czasu wygaśnięcia umowy.

 

XII. PRAWA AUTORSKIE/LICENCJA

 1. Wszelkie prawa do Platformy Internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Platformy, a także do formularzy, logotypów oraz wszelkich treści publikowanych i udostępnianych w ramach Platformy należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Organizator może korzystać z materiałów, informacji oraz innych treści prezentowanych na Platformie, jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie Usługi Platformy. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części bądź ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
 3. Organizator poprzez zamieszczenie na Platformie, w szczególności w Koncie, jak również poprzez inne przekazanie Usługodawcy jakiejkolwiek treści – w tym w postaci tekstów, zdjęć, grafik, logo zrzutów ekranu, oraz innych elementów (dalej zwanych: „Przedmiotem Licencji”) – udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do używania tych Przedmiotów Licencji na polach eksploatacji bez ograniczenia czasowego i terytorialnego (dalej zwanej: „Licencją”). Organizator udziela Usługodawcy Licencji do korzystania z umieszczanych na Platformie Przedmiotów Licencji na następujących polach eksploatacji:
  • eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
  • wprowadzania do sieci komputerowej i sieci Internet;
  • wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych;
  • wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji;
  • publiczne wyświetlenie, w tym publikowanie tych Przedmiotów Licencji w Serwisie, na Platformie, na portalach społecznościowych, aplikacjach, widgetach lub innych kanałach Usługodawcy;
  • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie);
  • sporządzanie i tworzenie opracowań (dot. całości lub części Przedmiotów Licencji), w tym wykorzystywania i rozporządzania tymi opracowaniami, wykorzystywanie, dystrybuowanie, uruchamianie, kopiowanie, wyświetlanie lub tworzenie na podstawie Przedmiotów Licencji materiałów pochodnych;
  • modyfikowanie, a w szczególności dopasowanie rozmiarów Przedmiotów Licencji przesłanych czy w jakikolwiek inny sposób udostępnionych Usługodawcy przez Organizatora – zarówno w, jak i poza Platformą.
 4. Organizator wyraża zgodę na utrwalanie, publikowanie oraz rozpowszechnianie treści będących Przedmiotem Licencji, zamieszczonych w ramach Konta bądź w inny sposób przekazanych Usługodawcy oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z podpunktami powyżej, jeżeli działania te będą związane z działalnością Platformy i nie będą godziły w interesy Organizatora.
 5. Organizator, dodając jakiekolwiek treści będące Przedmiotem Licencji oświadcza, że posiada do nich prawo, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej lub posiada właściwą licencję pozwalającą mu na korzystanie z Przedmiotu Licencji w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, w szczególności uprawniony jest do udzielenia Usługodawcy sublicencji o zakresie odpowiadającej Licencji, o której mowa w ppkt. powyżej.
 6. Organizator udziela powyższych zgód nieodpłatnie.

 

XIII. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG

Organizator ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub nienależytego wykonania Usług Platformy, w trybie i na zasadach przewidzianych w Regulaminie Serwisu. W tym samym trybie nastąpi również rozpatrzenie ich przez Usługodawcę.

 

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podane przez Organizatorów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Serwisu Internetowego.
 2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych reguluje odrębna umowa.
 3. Organizator zobowiązuje się do nie wprowadzania danych osobowych wrażliwych w ramach swojego Konta. Skutkiem naruszenia niniejszego postanowienie będzie prawo Usługodawcy do Usunięcia Konta.

 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Organizator zostanie poinformowany na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji Konta. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia przesłania informacji o zmianach. W razie, gdy Organizator nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest usunąć Konto.