Regulamin Serwisu Internetowego Loyalty Starter

z dnia 20 lutego 2024

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego loyaltystarter.io (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym’’).
 2. Serwis Internetowy ma charakter informacyjno-usługowy. Dedykowany jest organizatorom wszelkiego rodzaju programów lojalnościowych i motywacyjnych (dalej zwanych ,,Programami’’). Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może przeglądać informacje dotyczące funkcjonalności, które są dostępne w ramach platformy (dalej jako ,,Platforma’’), informacje dotyczące płatnych pakietów, w ramach których może uzyskać dostęp do Platformy oraz inne informacje opisujące usługi związane z działaniem Platformy. W celu sprawdzenia działania i funkcjonalności Platformy, Użytkownik może skorzystać z bezpłatnych Usług, umożliwiających konsultacje lub prezentację demo, które dotyczą działania Platformy.
 3. Serwis Internetowy prowadzony jest przez IBSO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni, pod adresem ul. Świętojańska 43/23, 81‐391 Gdynia, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000869317, NIP 5862361767, REGON 387511321, o kapitale zakładowym w wysokości: 10 000,00 zł, zwaną dalej Usługodawcą.
 4. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem info@loyaltystarter.io;
  2. pod numerem telefonu: +48 722-333-760;
  3. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie;
  4. za pośrednictwem czatu dostępnego w Serwisie.
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej loyaltystarter.io, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 6. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów oraz wszelkich treści publikowanych i udostępnianych w ramach Serwisu należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

 

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Blog – podstrona Serwisu, na której Usługodawca publikuje artykuły tematyczne związane z charakterem Serwisu i prowadzoną działalnością gospodarczą;

Darmowa konsultacja – bezpłatna usługa polegająca na przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej pomiędzy Użytkownikiem a konsultantem Usługodawcy, podczas której Użytkownik może uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące w szczególności wdrożenia i obsługi Programów za pośrednictwem Platformy. Warunki korzystania z usługi Darmowej konsultacji, opisane są w pkt 4 poniżej;

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konto – przydzielona Organizatorowi część Platformy, za pomocą której Organizator może dokonywać określonych działań w ramach Platformy. Warunki prowadzenia i zakładania Konta opisane są w Regulaminie Platformy;

Organizator – Użytkownik, który dokonał rejestracji na Platformie, posiada aktywne Konto i może korzystać z Usług oraz funkcjonalności dostępnych w zakresie zakupionego Pakietu, na zasadach określonych w Regulaminie Platformy;

Pakiet – wariant usługi Platformy, ustalający w szczególności zakres funkcjonalny Konta, limity danych, dostępne formy pomocy technicznej, cenę oraz okres ważności. Szczegółowe dane dotyczące Pakietów dostępne są na stronie internetowej loyaltystarter.io.

Platforma internetowa (Platforma) – oprogramowanie pod nazwą Loyalty Starter, dostępne pod adresem URL app.loyaltystarter.io, za pomocą, którego można organizować, prowadzić, obsługiwać programy lojalnościowe i motywacyjne oraz korzystać z wielu funkcjonalności dostępnych na Platformie do obsługi tych programów w zależności od wybranego pakietu;

Prezentacja demo – bezpłatna usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na prezentacji Użytkownikowi przez Usługodawcę informacji dotyczących działania Platformy oraz funkcjonalności, z których można korzystać za jej pośrednictwem. Prezentacja odbywa się w postaci wideokonferencji online, w terminie indywidualnie uzgodnionym pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Warunki świadczenia usługi Prezentacji demo wskazane są w pkt 4 Regulaminu;

Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego z wyłączeniem przedsiębiorcy na prawach konsumenta;

Regulamin – niniejszy dokument;

Regulamin Platformy – odrębny dokument regulujący zasady korzystania z Platformy przez Organizatora, znajdujący się na stronie Platformy, pod następującym linkiem: https://loyaltystarter.io/regulamin-platformy-internetowej-loyalty-starter/;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Organizatora, zmierzające bezpośrednio do zakupu Pakietu na zasadach określonych w Regulaminie Platformy.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  4. program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

 

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie m.in. z następujących bezpłatnych Usług:
  1. przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym artykułów dodawanych w ramach Bloga;
  2. formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,
  3. czatu;
  4. newslettera;
  5. formularza zamówienia prezentacji demo (dalej jako ,,Formularz Prezentacji demo’’);
  6. formularza zamówienia darmowej konsultacji (dalej jako: ,,Formularz Darmowej konsultacji’’).
 3. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 4. Użytkownik ma możliwość kontaktu z Usługodawcą poprzez czat dostępny na stronie Serwisu. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego czatu umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika okna czatu bądź opuszczenia strony Serwisu Internetowego.
 5. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych oraz różnego rodzaju treści edukacyjnych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych i treści edukacyjnych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 6. Użytkownik ma możliwość wysłania wiadomości do Usługodawcy, za pomocą Formularza Prezentacji demo oraz Formularza Darmowej konsultacji. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnych Formularzy jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem Formularzy.
 7. Bezpłatna usługa Prezentacji demo polega na zaprezentowaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę działania oraz funkcjonalności Platformy. W celu skorzystania z usługi Prezentacji demo, Użytkownik powinien skorzystać z Formularza Prezentacji demo, który dedykowany jest bezpośrednio umówieniu Prezentacji.
 8. Po wysłaniu wiadomości za pośrednictwem Formularza Prezentacji, Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem za pośrednictwem wiadomości elektronicznej lub telefonicznie, pod adresem poczty elektronicznej lub numerem telefonu wskazanym w Formularzu prezentacji, w ciągu 5 Dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości za pośrednictwem Formularza.
 9. Kontakt zwrotny ze strony Usługodawcy, opisany w ppkt 9 powyżej ma na celu uzgodnienie terminu i godziny Prezentacji demo. Prezentacja demo odbywa się w postaci wirtualnego spotkania, prowadzonego przy użyciu platformy służącej do przeprowadzenia wideokonferencji.
 10. Prezentacja demo może potrwać w maksymalnym zakresie czasowym określonym na stronie Serwisu. Czas prezentacji uzależniony jest in. od  przebiegu Prezentacji oraz ilości pytań Użytkownika, związanych z działaniem Platformy.
 11. Bezpłatna usługa Darmowej konsultacji polega na przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej pomiędzy Użytkownikiem a konsultantem Usługodawcy, w maksymalnym zakresie czasowym wskazanym na Stronie Serwisu. W ramach Darmowej konsultacji, Użytkownik może zadać pytania dotyczące w szczególności wdrożenia i obsługi Programów za pośrednictwem Platformy.
 12. W celu skorzystania z usługi Darmowej konsultacji, Użytkownik powinien skorzystać z Formularza Darmowej konsultacji, który dedykowany jest bezpośrednio zamówieniu Darmowej konsultacji.
 13. Po wysłaniu wiadomości za pośrednictwem Formularza Darmowej konsultacji, Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem w celu przeprowadzenia Darmowej konsultacji telefonicznie, pod numerem telefonu wskazanym w Formularzu Darmowej konsultacji, w ciągu 5 Dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości za pośrednictwem Formularza.

 

V. PLATFORMA

 1. Użytkownik może korzystać z Platformy w ramach poszczególnych Pakietów lub innych usług prezentowanych na Platformie. Szczegółowe warunki dotyczące zakresów przedmiotowych poszczególnych Pakietów lub usług oraz czasu ich trwania, wskazane są w opisie każdego Pakietu na stronie Serwisu lub Platformy lub indywidualnie ustalane z Użytkownikiem. Opisy Pakietów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Usługodawca na stronach Serwisu lub Platformy prezentuje Użytkownikom informacje dotyczące Pakietów, w szczególności w postaci ich opisu oraz ich cenników. Ceny Pakietów podawane są w złotych polskich.
 3. Z zastrzeżeniem ppkt 4 poniżej, Usługodawca umożliwia złożenie Zamówienia na Usługę Pakietu jedynie za pośrednictwem Platformy, zgodnie z informacjami prezentowanymi na jej stronach, na zasadach określonych w Regulaminie Platformy. W celu złożenia Zamówienia, Użytkownik powinien posiadać aktywne Konto na Platformie oraz zalogować się do niego.
 4. Złożenie Zamówienia na niektóre Pakiety prezentowane na stronach Serwisu może odbywać się jedynie poza stroną Serwisu, na indywidualnie ustalonych zasadach określonych w umowach zawartych poza Serwisem.
 5. Usługodawca może przewidywać darmowy okres na korzystanie z Platformy (dalej jako ,,Okres testowy’’), bez konieczności dokonywania zakupu Pakietu. Informacje o darmowym Okresie testowym oraz czasie jego trwania znajdują się każdorazowo na stronie Serwisu.
 6. W celu skorzystania z Okresu testowego, Użytkownik musi założyć Konto na Platformie na zasadach określonych w Regulaminie Platformy.
 7. Po upływie Okresu testowego wszystkie funkcjonalności Platformy stają się nieaktywne, do momentu dokonania zakupu Pakietu w ciągu okresu wskazanego na stronie Serwisu, Platformy oraz w wiadomościach wysyłanych pocztą elektroniczną od Usługodawcy. Jeżeli po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator nie dokona zakupu Pakietu, Usługodawca usuwa Konto Organizatora.

 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 1. Każdy Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  2. wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych,
  3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  4. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;
  5. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 3. Użytkownik może korzystać z materiałów, informacji oraz innych treści prezentowanych w Serwisie, w szczególności treści prezentowanych na Blogu jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części bądź ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
 4. Zakazane jest prezentowanie i przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego, czatu, Formularzy lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane i/lub przesyłane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  3. zawierać treści pornograficznych;
  4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

 

VII. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: IBSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni, pod adresem ul. Świętojańska 43/23, 81‐391 Gdynia lub na adres poczty elektronicznej: info@loyaltystarter.io.
 2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

 

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Przedsiębiorca zobowiązuje się, że bez uprzedniej zgody Usługodawcy nie będzie używał znaków towarowych, oznaczeń handlowych lub symboli Usługodawcy.
 2. Wszelkie rysunki, specyfikacje, karty techniczne, materiały reklamowe lub inne materiały udostępnione przez Usługodawcę Przedsiębiorcy lub publicznie, stanowią wyłączną własność Usługodawcy. Przedsiębiorca nie będzie dokonywał w tych materiałach zmian bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 3. Przedsiębiorca samodzielnie lub na podstawie odpowiedniego upoważnienia udziela Usługodawcy na logotyp działalności Przedsiębiorcy nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na korzystanie z niego do własnych celów prowadzonej działalności przez Usługodawcę na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych Usługodawcy.
 4. Przedsiębiorca wyraża zgodę na umieszczenie ww. danych w wykazie klientów Usługodawcy, dostępnym m.in. stronach internetowych Usługodawcy.

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Serwisu Internetowego.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 7. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Organizator zostanie poinformowany na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji Konta. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia przesłania informacji o zmianach. W razie, gdy Organizator nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest usunąć Konto.