Ochrona danych osobowych
w Loyalty Starter

Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby zapewniać naszym klientom maksymalną ochronę danych osobowych, które gromadzą w aplikacji Loyalty Stater.

Co to jest RODO?

RODO (rozporządzenie nr 2016/679) to akt prawny przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w kwietniu 2016 roku. Jego zapisy zaczęły obowiązywać od 25 maja 2018 roku na terenie całej UE.

Rozporządzenie służy ujednoliceniu, uszczelnieniu i wzmocnieniu ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej, a także pozwala w efektywniejszy sposób sprawować kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych.

Regulacja dotycząca ochrony danych osobowych wynikła z powodu braku transparentności i zawiłości prawnej dotyczącej danych osobowych poszczególnych krajów członkowskich. Stąd też Unia Europejska wyszła z inicjatywą stworzenia ujednoliconych warunków ochrony danych wszystkich obywateli UE.

Czym są dane osobowe?

Zgodnie z art. 4, pkt. 1 RODO:

„Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej”.

Zatem zgodnie z brzmieniem definicji, dane osobowe to wszystkie informacje pozwalające zidentyfikować osobę fizyczną. Do danych tych zalicza się wszelkie dane, które pozwalają bezpośrednio określić tożsamości osoby, a także dane, które mogą prowadzić do jej zidentyfikowania. Danymi osobowymi nie są jednocześnie pojedyncze dane o dużym stopniu ogólności – np. nazwa ulicy czy wysokość pensji. Niemniej, zestawienie kilku ogólnych informacji może prowadzić do zidentyfikowania konkretnej osoby i w takim użytku podlegają ochronie danych osobowych.

Jak przygotowaliśmy Loyalty Starter na wprowadzenie RODO?

Dla Loyalty Starter ochrona danych osobowych klientów stoi na najwyższym miejscu. Zdajemy sobie sprawę z niebezpieczeństw czyhających w wirtualnym świecie, dlatego też zawsze staraliśmy się zapewnić najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa danych naszych klientów.

Przed wejściem w życie rozporządzenia RODO odpowiednio przygotowaliśmy naszą firmę oraz sposób agregowania i przetwarzania przez nią danych osobowych do warunków i zasad ustalonych w rozporządzeniu. Poniżej prezentujemy działania, jakie podjęliśmy w stosunku do ochrony danych osobowych:

  • Zatrudnienie zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  • Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa danych osobowych.
  • Przeprowadzenie analizy ryzyka związanego z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych.
  • Wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentach i procedurach firmowych.
  • Przeszkolenie pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.
  • Opracowanie Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych (załącznik nr 1 do Regulaminu Świadczenia Usługi Loyalty Starter).
  • Aktualizacja Regulaminu Świadczenia Usługi Loyalty Starter oraz Polityki prywatności.
  • Wprowadzenie zmian w aplikacji Loyalty Starter.

Które dokumenty dotyczą przetwarzania danych osobowych w Loyalty Starter?

Co jeszcze warto wiedzieć o ochronie danych osobowych w Loyalty Starter?

Jak można skontaktować się inspektorem ochrony danych osobowych Loyalty Starter?

Jeżeli masz pytania do inspektora ochrony danych osobowych pracującego na rzecz IBSO (właściciela marki Loyalty Starter), możesz skontaktować się z nim, wysyłając wiadomość na adres e-mail: odo@ibso.pl.

Czy Loyalty Starter jest administratorem, czy przetwarzającym dane?

IBSO (właściciel marki Loyalty Starter) jest administratorem dla danych osobowych użytkowników aplikacji z uprawnieniami Właściciela konta.
IBSO (właściciel marki Loyalty Starter) jest podmiotem przetwarzającym dla danych osobowych wprowadzonych do aplikacji przez Właściciela konta oraz innych użytkowników, działających z jego upoważnienia.
Administratorem dla danych osobowych uczestników programu lojalnościowego oraz innych użytkowników dodanych do aplikacji jest Właściciel konta.

Po jakim czasie dane osobowe są usuwane z Loyalty Starter?

Dane osobowe gromadzone w usłudze Loyalty Starter usuwane są po 3 miesiącach od zakończenia okresu testowego lub wygaszenia abonamentu usługi.

O czym pamiętać udzielając dostępu do Loyalty Starter współpracownikom?

Pracownicy firmy korzystający z aplikacji Loyalty Starter, a tym samym przetwarzający dane osobowe, powinni działać z upoważnienia administratora.

O czym pamiętać rejestrując klienta w programie lojalnościowym?

Obligatoryjnym elementem programu lojalnościowego jest regulamin. Pamiętaj również o spełnieniu obowiązku informacyjnego oraz pozyskaniu odpowiednich zgód, jeśli dane osobowe uczestnika mają być wykorzystywane w innych celach niż obsługa programu lojalnościowego.

Twoje dane są u nas bezpieczne

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości dotyczące ochrony danych osobowych, skontaktuj się z nami. Więcej informacji uzyskasz, wysyłając e-mail na adres: odo@ibso.pl.