Ochrona danych osobowych w Loyalty Starter

Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby zapewniać naszym klientom maksymalną ochronę danych osobowych, które gromadzą w aplikacji Loyalty Stater.

Co to jest RODO?

RODO (rozporządzenie nr 2016/679) to akt prawny przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w kwietniu 2016 roku. Jego zapisy zaczęły obowiązywać od 25 maja 2018 roku na terenie całej UE.

Rozporządzenie służy ujednoliceniu, uszczelnieniu i wzmocnieniu ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej, a także pozwala w efektywniejszy sposób sprawować kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych.

Regulacja dotycząca ochrony danych osobowych wynikła z powodu braku transparentności i zawiłości prawnej dotyczącej danych osobowych poszczególnych krajów członkowskich. Stąd też Unia Europejska wyszła z inicjatywą stworzenia ujednoliconych warunków ochrony danych wszystkich obywateli UE.

Czym są dane osobowe?

Zgodnie z art. 4, pkt. 1 RODO:

„Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej”.

Zatem zgodnie z brzmieniem definicji, dane osobowe to wszystkie informacje pozwalające zidentyfikować osobę fizyczną. Do danych tych zalicza się wszelkie dane, które pozwalają bezpośrednio określić tożsamości osoby, a także dane, które mogą prowadzić do jej zidentyfikowania. Danymi osobowymi nie są jednocześnie pojedyncze dane o dużym stopniu ogólności – np. nazwa ulicy czy wysokość pensji. Niemniej, zestawienie kilku ogólnych informacji może prowadzić do zidentyfikowania konkretnej osoby i w takim użytku podlegają ochronie danych osobowych.

Jak w Loyalty Starter przygotowaliśmy się na wprowadzenie RODO?

Dla Loyalty Starter ochrona danych osobowych klientów stoi na najwyższym miejscu. Zdajemy sobie sprawę z niebezpieczeństw czyhających w wirtualnym świecie, dlatego też zawsze staraliśmy się zapewnić najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa danych naszych klientów.

Przed wejściem w życie rozporządzenia RODO odpowiednio przygotowaliśmy naszą firmę oraz sposób agregowania i przetwarzania przez nią danych osobowych do warunków i zasad ustalonych w rozporządzeniu. Poniżej prezentujemy działania, jakie podjęliśmy w stosunku do ochrony danych osobowych:

  • Zatrudnienie zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  • Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa danych osobowych.
  • Przeprowadzenie analizy ryzyka związanego z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych.
  • Wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentach i procedurach firmowych.
  • Przeszkolenie pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.
  • Opracowanie Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych (załącznik nr 1 do Regulaminu Świadczenia Usługi Loyalty Starter).
  • Aktualizacja Regulaminu Świadczenia Usługi Loyalty Starter oraz Polityki prywatności.
  • Wprowadzenie zmian w aplikacji Loyalty Starter.

Które dokumenty dotyczą przetwarzania danych osobowych w Loyalty Starter?

Co jeszcze warto wiedzieć o ochronie danych osobowych w Loyalty Starter?

Jeżeli masz pytania do inspektora ochrony danych osobowych pracującego na rzecz IBSO (właściciela marki Loyalty Starter), możesz skontaktować się z nim, wysyłając wiadomość na adres e-mail: odo@ibso.pl.

IBSO (właściciel marki Loyalty Starter) jest administratorem dla danych osobowych użytkowników aplikacji z uprawnieniami Właściciela konta.

IBSO (właściciel marki Loyalty Starter) jest podmiotem przetwarzającym dla danych osobowych wprowadzonych do aplikacji przez Właściciela konta oraz innych użytkowników, działających z jego upoważnienia.

Administratorem dla danych osobowych uczestników programu lojalnościowego oraz innych użytkowników dodanych do aplikacji jest Właściciel konta.

Dane osobowe gromadzone w usłudze Loyalty Starter usuwane są po 3 miesiącach od zakończenia okresu testowego lub wygaszenia abonamentu usługi.

Pracownicy firmy korzystający z aplikacji Loyalty Starter, a tym samym przetwarzający dane osobowe, powinni działać z upoważnienia administratora.

Obligatoryjnym elementem programu lojalnościowego jest regulamin. Pamiętaj również o spełnieniu obowiązku informacyjnego oraz pozyskaniu odpowiednich zgód, jeśli dane osobowe uczestnika mają być wykorzystywane w innych celach niż obsługa programu lojalnościowego.

Twoje dane są u nas bezpieczne

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości dotyczące ochrony danych osobowych, skontaktuj się z nami. Więcej informacji uzyskasz, wysyłając e-mail na adres: odo@ibso.pl.