Historia zmian

Aplikacja Loyalty Starter jest stale rozwijana i wzbogacana o nowe funkcjonalności. Poniższa lista zawiera historię najważniejszych zmian wraz z datami ich publikacji.

Wersja 2.15 z dnia 19.11.2019

 • Rozbudowano funkcjonalność marketing automation o zdarzenie udzielenia zgody marketingowej.
 • Rozbudowano katalog nagród o możliwość zamawiania kilku sztuk wybranej nagrody.
 • Dodano funkcjonalność limitowania liczby uczestników programu lojalnościowego.
 • Dodano funkcjonalność załączników w rejestrze klientów i Module klienta.
 • Zwiększono liczbę pól dodatkowych i zgód marketingowych w rejestrze klientów.
 • Dodano możliwość stosowania własnego serwera SMTP dla wiadomości email wysyłanych przez Moduł klienta.
 • Dodano możliwość konfigurowania własnej stopki wiadomości email wysyłanych przez Moduł klienta.
 • Dodano możliwość przeglądania statystyk programu lojalnościowego według zadanego okresu czasu.
 • Wprowadzono szereg poprawek w działaniu i prezentacji Modułu klienta.
 • Wprowadzono szereg poprawek i nowych endpointów w API.

Wersja 2.14 z dnia 18.09.2019

 • Dodano funkcjonalność tworzenia grup towarowych z indywidualnymi przelicznikami punktów, do wykorzystania w integracjach za pomocą API.
 • Dodano możliwość nadania unikalnego symbolu do każdej lokalizacji, do wykorzystania w integracjach za pomocą API.
 • Rozszerzono API o możliwość sortowania sortowania rekordów przy operacjach pobierania danych.
 • Rozszerzono API o paginację do pobierania wewnętrznych wiadomości.

Wersja 2.13 z dnia 29.08.2019

 • Dodano funkcjonalność komunikatów w Module klienta.
 • Dodano możliwość filtrowania rejestru klientów z wykorzystaniem historii operacji punktowych.
 • Rozszerzono API o system poleceń.
 • Rozszerzono API o możliwość wiązania operacji punktowej z użytkownikiem.
 • Rozszerzono API o informacje o sumarycznej liczbie pobranych rekordów.
 • Rozszerzono API o możliwość zarządzania zgodami marketingowymi.
 • Wprowadzono szereg poprawek i ulepszeń UX.

Wersja 2.12 z dnia 30.07.2019

 • Dodano funkcjonalność wiadomości wewnętrznych odbieranych w Module klienta.
 • Dodano funkcjonalność nagród cyfrowych.
 • Dodano funkcjonalność kategorii nagród.
 • Rozbudowano funkcjonalność marketing automation o akcję kasowania punktów.
 • Rozbudowano funkcjonalność marketing automation o zdarzenie rejestracji klienta z polecenia.
 • Rozbudowano funkcjonalność marketing automation o zdarzenie wywoływane wysyłką nagrody.
 • Rozbudowano funkcjonalność marketing automation o możliwość limitowania wywołań dla jednego klienta.
 • Rozbudowano funkcjonalność marketing automation o możliwość konfiguracji scenariuszy dla wybranych grup klientów.
 • Dodano możliwość ograniczania widoczności stron CMS w Module klienta z wykorzystaniem grup i list klientów.
 • Dodano możliwość konfigurowania dodatkowych pól klienta w postaci tagów oraz pól typu switch i counter.

Wersja 2.11 z dnia 04.07.2019

 • Dodano funkcjonalność systemu poleceń (reflinki).
 • Dodano możliwość tworzenia kwerend w rejestrze klientów.
 • Dodano możliwość wykorzystania kwerend klientów w konfiguracji nagród i scenariuszy marketing automation.
 • Rozbudowano katalog nagród o możliwość konfigurowania limitów zamówień i dostępności w czasie.
 • Rozbudowano funkcjonalność marketing automation o możliwość sekwencyjnego uruchamiania kilku akcji w jednym scenariuszu.
 • Rozbudowano funkcjonalność marketing automation o możliwość konfiguracji godziny uruchomienia zdarzeń wywoływanych datą i niską aktywnością klienta.
 • Rozbudowano funkcjonalności ocen klientów o możliwość wysyłania linków do formularza oceny via e-mail i SMS.

Wersja 2.10 z dnia 09.05.2019

 • Zmieniono zakres funkcjonalny poszczególnych pakietów aplikacji. Pełna funkcjonalność dostępna jest teraz od pakietu Optymalnego.
 • Zmodyfikowano i rozbudowano funkcjonalność marketing automation. Osobne zakładki Punkty oraz Wiadomości zostały zastąpione zakładką Scenariusze.
 • Dodano nowy rodzaj zdarzenia marketing automation, uruchamianego po przekroczeniu wskazanego salda punktów.
 • Dodano funkcjonalność zamawiania nagród w Module klienta oraz obsługi zamówień w Panelu administracyjnym.

Wersja 2.9 z dnia 10.04.2019

 • Uruchomiono możliwość ustawienia dodatkowych pól jako pola obowiązkowe. Dzięki temu, klient po zarejestrowaniu się do programu lojalnościowego przez Moduł klienta lub Aplikację mobilną musi uzupełnić te pola, aby móc w pełni uczestniczyć w programie lojalnościowym.
 • Dodano nową funkcjonalność – marketing automation, która pozwala konfigurować Zdarzenia skutkujące dodaniem klientom dodatkowych punktów i/lub wysłaniem wiadomości e-mail lub SMS. Funkcjonalność zastąpiła Premiowane aktywności oraz Wiadomości automatyczne.
 • Dodano nowy rodzaj zdarzenia marketing automation, uruchamianego cyklicznie wg zadanego harmonogramu.

Wersja 2.8 z dnia 11.03.2019

 • Rozbudowano ustawienia wyglądu Modułu klienta o możliwość dodania favicon.
 • Rozbudowano katalog nagród o możliwość ustawienia dostępności nagród dla poszczególnych grup klientów.
 • Dodano zbiorcze zestawienie wydanych nagród.
 • Dodano nową funkcjonalność – pola obowiązkowe na karcie klienta, która wymusza konieczność uzupełnienia danych klienta, zarówno przez użytkowników obsługujących Panel administracyjny aplikacji, jak również przez klientów rejestrujących się/logujących do Modułu klienta.
 • Dodano nową funkcjonalność, która umożliwia klientom ocenianie jakości obsługi klienta.
 • Dodano nową funkcjonalność – Premiowane aktywności, dzięki której klienci mogą otrzymywać dodatkowe punkty za różne okazje, np. w dniu urodzin.
 • Rozbudowano funkcjonalność segmentacji klientów o różne warianty automatycznego przechodzenia między grupami.
 • W formularzu wysyłania wiadomości e-mail dodano możliwość wstawienia pól (tagów), które podczas wysyłki zamieniane są właściwymi danymi klienta.
 • Uruchomiono przewodnik objaśniający najważniejsze funkcje aplikacji.
 • Przeorganizowano pulpit Panelu administracyjnego.

Wersja 2.7 z dnia 03.01.2019

Wersja 2.6 z dnia 08.11.2018

 • Dodano pole „Opis” w formularzach dodawania oraz odejmowania punktów, umożliwiające opisanie każdej transakcji.
 • Dodano możliwość ustawienia własnej Polityki Prywatności w Module klienta.
 • Dodano możliwość ustawienia adresu korespondencyjnego widocznego w Module klienta.
 • Dodano możliwość zarządzania zgodami marketingowymi w Module klienta.
 • Dodano możliwość ustawienia stopki w wiadomości e-mail wysyłanych do klientów.

Wersja 2.5 z dnia 15.10.2018

 • Dodano możliwość utworzenia katalogu nagród, który ułatwia nadzór nad wydawanymi nagrodami oraz ich stanem magazynowym.
 • Uruchomiono Moduł klienta, czyli stronę WWW dedykowaną uczestnikom programu lojalnościowego.
 • Dodano pole umożliwiające wpisanie adresu e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych.