Grafika przedstawiająca kalkulator oraz długopis.

Zastanawiasz się, jakie konsekwencje na gruncie podatkowym może nieść za sobą wydawanie nagród z tytułu prowadzonego programu lojalnościowego? Sprawdź, jak polskie prawo podatkowe reguluje sprzedaż premiową.

Czym jest program lojalnościowy według prawa podatkowego?

Według powszechnej definicji programem lojalnościowym można nazwać wszystkie długotrwałe działania marketingowe, które pozytywnie wpływają na budowanie relacji z klientami i kontrahentami firmy. Program lojalnościowy nie został jednak dokładnie zdefiniowany w ustawie o PIT ani w kodeksie cywilnym, a nagradzanie jego uczestników określane jest pojęciem sprzedaży premiowej towarów lub usług zgodnie z art.21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361 j.t.).

Ustawodawca nie zdefiniował jednak, czym dokładnie jest owa sprzedaż premiowa. Uzupełnieniem art. 21 ust 1 pkt 68 wymienionej ustawy zajął się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacji indywidualnej IPPB4/415­210/12­2/MP.

Zgodnie z tą interpretacją sprzedaż premiowa jest umową sprzedaży zawartą między sprzedawcą a kupującym połączoną z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu tej rzeczy, a także przekazania kupującemu premii w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, ponieważ przyznawana jest ona przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru na warunkach wskazanych przez sprzedającego. Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży i uprawnienie do otrzymania premii.

Sprzedaż premiowa a skutki podatkowe

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT wydatki związane ze sprzedażą premiową można wpisać w koszty uzyskania przychodu przedsiębiorstwa. Sprzedaż premiowa służy nagradzaniu nabywców, a więc bezpośrednio prowadzi do promocji marki i jest mechanizmem pozwalającym firmie na uzyskanie przychodu. To, w jaki sposób należy rozliczyć sprzedaż premiową warunkuje charakter podmiotu będącego jej odbiorcą.

Skutki podatkowe sprzedaży premiowej dla osób prywatnych

Jeżeli nagrody w ramach sprzedaży premiowej przyznawane są osobom prywatnym, po ich stronie powstaje przychód regulowany przez art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym dla osób fizycznych. Jeżeli jednorazowa wartość nagrody ze sprzedaży premiowej nie przekracza 2000 zł (dawniej 760 zł), wówczas przychód ten jest zwolniony z podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o PIT. Wartości wygranych nie są kumulowane w ciągu roku podatkowego.

W przypadku przekroczenia tej kwoty zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT organizator sprzedaży premiowej obarczony jest obowiązkiem pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego stanowiącego 10% wartości wygranej kwoty lub wartości nagrody ze sprzedaży premiowej. Podatek ten musi zostać wpłacony w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrealizowano transakcję.

Skutki podatkowe sprzedaży premiowej dla osób prowadzących działalność

Zgodnie z art. 21 ustawy o PIT zwolnienie z opodatkowania przychodów powstających podczas sprzedaży premiowej nie obejmuje podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W związku z tym przedsiębiorcy biorący udział w programach lojalnościowych i w sprzedaży premiowej towarów lub usług muszą wykazać oraz opodatkować powstały w ten sposób przychód.

Przychód jest wskazywany na podstawie art. 11 ust. 2 i 2a ustawy o PIT zgodnie z przedmiotem świadczenia i sposobem wyceny opracowanymi przez ustawodawcę. W przypadku prowadzenia KPiR przez firmę, wówczas sprzedaż premiowa zaliczana jest jako do grupy „pozostałych przychodów”, a jej wycena powstaje na bazie cen rynkowych stosowanych przy udostępnianiu rzeczy lub świadczeniu usług.

Warunki zwolnienia z opodatkowania sprzedaży premiowej

Zgodnie z powyżej przytoczonymi przepisami podatkowymi, a także na podstawie interpretacji indywidualnej z 22 marca 2017 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (2461-IBPB-2-2.4511. 21.2017.1.IN) można wskazać kilka warunków, które uprawniają organizatora to zwolnienia z opodatkowania sprzedaży premiowej prowadzonej w ramach realizowanego programu lojalnościowego. Warunkami tymi są:

  • nagroda nie może zostać otrzymana w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą prowadzoną przez kupującego (nagrodzonego),
  • jednorazowa wartość otrzymanej nagrody nie może przekroczyć 2000 zł,
  • otrzymanie nagrody przez kupującego musi wynikać ze sprzedaży premiowej towarów i usług opartej na sporządzonym uprzednio regulaminie.

Podsumowanie

W podatkowym precyzowaniu obowiązku podatkowego powstającego podczas sprzedaży nagród w ramach programu lojalnościowego bierze udział wiele artykułów prawnych oraz indywidualnych interpretacji organów podatkowych. Z tego względu każdy przypadek sprzedaży premiowej należy analizować w sposób indywidualny.